Artikel 1 – Definities Verkeersschool Brünen

Onder Verkeersschool Brünen wordt verstaan Verkeersschool Brünen B.V. te Enschede.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Verkeersschool Brünen zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Verkeersschool Brünen geldt hierbij als enig opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening en levering van producten door Verkeersschool Brünen. Inkoopvoorwaarden en/of handelsvoorwaarden, onder welke benaming dan ook, van een opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Werkzaamheden

Verkeersschool Brünen is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Bij het inschakelen van deze derden dient Verkeersschool Brünen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en bij de selectie van deze derden dient Verkeersschool Brünen zoveel mogelijk van tevoren te overleggen met de opdrachtgever.

Artikel 4 – Tarieven

Verkeersschool Brünen is bevoegd overeengekomen prijzen te wijzigen, indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhoging of andere ontwikkelingen, zoals wijziging van loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen daartoe noodzaken. Indien deze prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Zekerheidsstelling

Verkeersschool Brünen kan, indien zij dat nodig acht, zowel voor als na het totstandkomen van de overeenkomst, van de opdrachtgever zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van haar uit de betreffende overeenkomst ontstane vordering. Indien deze zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is Verkeersschool Brünen bevoegd een reeds gesloten overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan Verkeersschool Brünen verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt versterkt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de opdrachtgever in dat geval derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon is gesteld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Verkeersschool Brünen
De aansprakelijkheid van Verkeersschool Brünen voor door haar gemaakte fouten in de werkzaamheden die Verkeersschool Brünen verricht ter uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomen geval Verkeersschool Brünen aanspraak op uitkering geeft,vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval verkeersschool

Brünen aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. En van buitenaf komende oorzaken zoals molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, diefstal, storingen in de levering van energie, stakingen en alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Verkeersschool Brünen liggen, niets uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van Verkeersschool Brünen, zodat zij zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen beroepen.

Artikel 8 – Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of overeengekomen prijzen is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Verkeersschool Brünen maakt ter inning van haar vordering. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van de gevorderde hoofdsom, zulks met een minimum van €. 125,00. Daarnaast is vertragingsrente over de vordering verschuldigd. Deze rente bedraagt één en een half procent (1,5%) per maand over het totale factuurbedrag, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

Artikel 9 – Retentierecht
Bij gebreke van volledige betaling is Verkeersschool Brünen gerechtigd zaken van de opdrachtgever onder zicht te houden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:57  in verband met artikel 3:290 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Verkeersschool Brünen aan een opdrachtgever geleverde zaken worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op deze zaken en daarmee eventueel samenhangende diensten betrekking hebbende facturen, althans totdat alle in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde tegenprestaties zijn nagekomen.

Artikel 11 – Geen verrekening
Een opdrachtgever is niet gerechtigd tot compensatie of verrekening.

Artikel 12 – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Verkeersschool Brünen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel voor Twente en Salland te Enschede onder nummer 06073968